women wearing headphones white shirt

young woman with over the ear headphones wearing a white shirt